skip to Main Content

Algemene voorwaarden voor Robs Kaastour,
die aandacht geeft aan en kazen verkoopt voor Centra voor leven met en na kanker.

In de periode 6 mei-30 september 2023 gaat Rob van Hoogdalem een tocht door Nederland maken op een antieke tractor. Met zijn tocht vraagt hij aandacht Centra voor leven met en na kanker en verkoopt hij kaas. De opbrengst van de kaasverkoop gaat naar alle Centra voor leven met en na kanker die meedoen aan deze actie en in het bijzonder naar het Samen sterk huis in Woerden (Inloophuis ‘Leven met kanker’).

Voor het Samen sterk huis heeft hij al eerder geld opgehaald, zie https://www.facebook.com/groups/275759494249980/. Hij kan geen administratie van de aan- en verkopen en BTW administratie bijhouden terwijl hij door Nederland toert. Daarom wordt de administratieve kant van de aan- en verkoop van de kaas en de BTW administratie gedaan door het Samen sterk huis.

Het Samen sterk huis is een vrijwilligersorganisatie die normaal geen kaas verkoopt. Wij zijn voor mensen met kanker in hun leven een luisterend oor. Om zeker te zijn dat ons doel niet in gevaar komt door een onverwachte gebeurtenis, ontkomen wij er niet aan om deze algemene voorwaarden op te stellen.

De belangrijkste boodschap van deze voorwaarden is dat wij als vrijwilligersorganisatie geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor als er onverwacht iets misgaat bij deze geweldige actie. De kazen die we leveren zijn van goede kwaliteit. Wij kopen de kazen bij Verburg Kaas https://www.verburgkaas.nl/. Zowel Rob van Hoogdalem als het Samen sterk huis kunnen geen kazen terugnemen. Heeft u een probleem, mail Rob van Hoogdalem via ons contactformulier. Het gaat dan zeker lukken om gezamenlijk een oplossing voor uw probleem te vinden.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van kaas tijdens Robs Kaastour.

 1. Het Samen sterk huis in Woerden wordt verder aangeduid als verkoper.
 2. De persoon die online of bij Rob van Hoogdalem zelf tijdens zijn tour een kaas koopt wordt verder aangeduid als de koper.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand nadat de koper de aanschafprijs van de kaas heeft voldaan. Dit kan online via de website deze website of als de koper Rob van Hoogdalem tijdens zijn tour tegenkomt.

ARTIKEL 3: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Als de tijdens de tour gekochte kaas niet direct voorradig is, wordt deze binnen 14 dagen afgeleverd aan huis van de koper, mits de koper de kaas heeft betaald en zijn of haar adres duidelijk aan Rob van Hoogdalem of online heeft doorgegeven.
 2. Een koper kan gedurende de actieperiode van 6 mei tot en met 30 september 2023 een kaas kopen op deze website. Die kaas wordt geleverd als Rob van Hoogdalem bij de koper in de buurt langskomt in het kader van zijn Kaastour of wordt aan huis bezorgd. Het moment van levering wordt na de betaling per mail aan de koper verteld.
 3. Transport van de kaas vindt plaats voor rekening en risico van de verkoper.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

 1. Als de koper een probleem of vraag heeft kan die Rob van Hoogdalem hierop aanspreken. De koper stuurt hem dan een email via ons contactformulier. Hij zal zo spoedig mogelijk reageren. Als de koper na 2 weken geen reactie heeft ontvangen, kan deze een mail sturen naar het Samen sterk huis via info@samensterkhuis.nl.
 2. De kaas die u tijdens Robs kaastour koopt heeft slechts een beperkte houdbaarheid en kan daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de verkoper gegeven garanties aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de verkoper alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als de verkoper aansprakelijk is voor door de koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoop van de kaas.
 5. De koper moet de verkoper uiterlijk binnen 3 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hierover informeren.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper of als dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 6: GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
Back To Top